Fågelskådning

Ti-ta, ti-ta, ti-ta låter det när talgoxen kvittrar om våren och i sällskap av blåmesar och grönfinkar startar vårens vackra fågelkonsert. Ljuset återkommer efter en mörk vinter och vi inväntar de första flyttfåglarna.

Vilken fågel är det där?

Långt ifrån alla är experter på fåglar. När flyttfåglarna anländer i mars så är det fågelarterna skogsduva, ringduva och morkulla, tätt följda av tofsvipa, stare, bofink och rödhake som kommer först. Om du tar dig ut till fågeltornet så träffar du alldeles säkert på skådare som kan berätta för dig vem som är vem. Om inte annat så kan du njuta av den sköna sången som alla fåglar bjuder på.

Fågeltorn vid sjön Björken

Den mest besökta fågelskådarplatsen i Sunne kommun är vid sjön Björken. Här finns också ett fågeltorn uppbyggt vid Otternäs, som du når genom att gå ner mot Björken vid Tomthults Missionshus. Här har totalt har 242 arter observerats i Björken- och Backatjärnsområdet. Vid sjön Björken finns flera fina rast- och grillplatser. Vägen ut till tornet kantas av blåsippor tidigt om våren.

Sjön Björkens historia

Björken är en slättsjö som ligger en mil nordost om Sunne tätort. Den är huvudsakligen känd som rastsjö för många olika fågelarter. Den är också fiskrik. Sjön sänktes i två omgångar på 1800-talet och 1900-talet för att ge bygdens befolkning jordbruksmark. Intresset att bruka marken avtog efterhand och upphörde under 1970-talets senare del. Markerna växte igen och under de senaste tiotalet åren har sjön erbjudit en utmärkt kläckningsmiljö för mygglarver, vilket bygdens befolkning har lidit av.

Sjön Björken Naturvårdsprojektet

I samverkan med ett flertal aktörer sökte kommunen bidrag ur Länsstyrelsens pott till lokala naturvårdsprojekt (LONA), för att kunna skapa betade strandängar av de igenväxta markerna, att skapa vandringsleder och att locka friluftsintresserade människor genom olika arrangemang. Åtgärderna förväntades bland annat ge förutsättningar för ett fortsatt rikt fågelliv, bevara ett bestånd av bågsäv, gynna lokala lantbruk och skapa en öppen landskapsbild. Förhoppningen har också varit att åtgärderna skulle få en positiv effekt på myggförekomsten.

Projektet genomfördes i två delar under åren 2005-2007 och beviljades totalt 2,5 mkr i bidrag. Det har varit mycket framgångsrikt och bl.a resulterat i att 280 nötkreatur betade strandängarna under sommaren 2007. Ortsborna upplever så här långt också att myggplågan har minskat.